Betingelser

1. Hjemmeside og drift
Nordic Web Design ApS leverer en samlet løsning bestående af hjemmeside, eventuelt domænenavn, e-mailløsning, drift/hosting og support. Løbende rettelser i forbindelse med support og opdateringer gælder på de eksisterende antal undersider eller op til det antal beskrevet i tilbuddet. Ved rettelser skal materiale leveres i en overskuelig orden og med mulighed for at kopiere lange tekststykker.

2. Aftalens indgåelse
Aftalen er endelig indgået og bindende, når Nordic Web Design ApS har modtaget bekræftelse pr. telefon, brev eller mail.

3. Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information, som stilles til rådighed via Nordic Web Design ApS’ servere. Kunden er forpligtet til at holde Nordic Web Design ApS skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte, såvel som direkte tab, som kunden måtte lide som følge af Nordic Web Design ApS’ handlinger.

4. Priser og betaling
Abonnementet forudbetales i henhold til den aftale som er indgået. Ved forsinket betaling kan der pålægges renter med 1,5 % pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser.

5. Opsigelse
Ved indgåelsen af samarbejde med Nordic Web Design er aftalen uopsigelig for kunden i de første 12 måneder, med mindre andet er aftalt skriftligt. Herefter fornys abonnementet automatisk med 12 måneder binding ad gangen. Opsigelse skal ske skriftligt inden 30 dage før udløbet af en abonnementsperiode. Opsigelse senere end 30 dage før udløb af en abonnementsperiode gør, at abonnementet fortsætter med den resterende bindingsperiode og opsiges herefter. Nordic Web Design ApS kan opsige alle former for samarbejde og abonnementer med 1 måneds varsel.

6. Ansvarsfraskrivelse
Nordic Web Design ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i kundens elektroniske udstyr, afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Nordic Web Design ApS leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold. Nordic Web Design ApS er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt. Ved redelegering af et domæne er Nordic Web Design ApS ikke ansvarlig for tab eller
skade i forbindelse hermed. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Nordic Web Design ApS yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Nordic Web Design ApS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i ethvert omfang. I forbrugerforhold ifalder Nordic Web Design ApS ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Nordic Web Design ApS ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Nordic Web Design ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Nordic Web Design ApS er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flashillustrationer samt hertil beslægtede produkter).

7. Force Majeure
Nordic Web Design ApS kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger uden for Nordic Web Design ApS kontrol.

8. Overdragelse
Nordic Web Design ApS er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

9. Server og adgang
Nordic Web Design ApS giver ikke adgang til server eller FTP – ved installation på wordpress begrænses adgangen grundet der kan være flere hjemmesider på samme server. Ønskes der fuld adgang kræver det et særskilt tilbud på dedikeret server.

10. Persondata
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
I de tilfælde, hvor der foreligger en lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

11. Databehandleraftale – GDPR
Er din virksomhed hosted hos os, er du dataansvarlig for alle personoplysninger, der opbevares og indsamles. Da vi opbevarer disse personoplysninger, vil vi fungere som databehandler. Derfor har vi udarbejdet en databehandleraftale – hent din kopi her!

Har du spørgsmål til persondataforordningen, bedes du rette henvendelse til en kvalificeret rådgiver inden for området.